Privacybeleid

1.   Inleiding

SKION vindt het belangrijk de privacy van bezoekers van de SKION website te waarborgen en hun persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. SKION zal te allen tijde de nodige maatregelen treffen om de bescherming en het correct gebruik van persoonsgegevens veilig te stellen.


2.   Toepassing van dit Privacybeleid

Dit document is van toepassing op de volgende SKION websites:


3.   Persoonsgegevens

3.1  Categorieën

Inlogaccount en SKION community
Professionals werkzaam in de kinderoncologie, of mensen die daaraan beroepsmatig gelieerd zijn, kunnen een verzoek indienen om te worden geregistreerd als lid van de 'SKION community'. SKION verwerkt deze gegevens om deze personen te kunnen informeren en om de SKION community leden inzicht te geven in wie deel uitmaakt van de SKION community. Daarnaast kunnen leden toegang krijgen tot bepaalde delen van de website als dat nodig is op grond van de activiteiten waaraan de professional deelneemt, zoals bepaalde onderzoeken.

Nadat de inloggegevens door SKION zijn verstrekt, is elke professional zelf verantwoordelijk voor invoeren, aanvullen en wijzigen van zijn/haar (persoons)gegevens in het profiel.

Op de SKION website zijn voor leden van de SKION community, nadat zij zijn ingelogd, de profielen van de overige leden in te zien en doorzoekbaar.
De persoonsgegevens die SKION verwerkt staan vermeld in  Bijlage 1 .

Contactformulier
De SKION website biedt ook de mogelijkheid om een bericht te melden of vraag achter te laten middels een contactformulier. De persoonsgegevens die daarbij worden gevraagd staan ook vermeld in Bijlage 1 en zijn bedoeld om in contact te kunnen treden met de verzender voor verdere afhandeling van het bericht of de vraag.

Nieuwsbrief
De SKION website www.skionlaterstudie.nl biedt bezoekers van de website de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens die daarbij worden gevraagd staan ook vermeld in Bijlage 1 en zijn bedoeld om de nieuwsbrief correct te adresseren.

SKION stuurt de nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres op basis van uw aanmelding, die tevens uw toestemming inhoudt voor het verwerken van uw gegevens. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief.

Bijzondere persoonsgegevens
SKION verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid en gezondheid) via de website.


3.2 Bewaartermijnen

De persoonsgegevens verzameld ten behoeve van registratie in de ‘SKION community’ worden door SKION bewaard zolang de professional deel uitmaakt van de SKION community en het account geactiveerd is. Het account wordt gedeactiveerd zo snel mogelijk nadat SKION is geïnformeerd dat de professional uit dienst is. Eén keer per jaar worden de persoonsgegevens van professionals die in de voorgaande 12 maanden uit dienst zijn gegaan, vernietigd.

De persoonsgegevens verzameld middels het contactformulier worden bewaard voor zolang dat nodig is om de melding/vraag is afgehandeld. Daarna wordt het formulier met contactgegevens vernietigd.

De gegevens die worden verwerkt voor het doel van de toezending van de nieuwsbrief, worden vernietigd zo spoedig mogelijk na opzegging van de nieuwsbrief.


4.  Beveiliging en bescherming

SKION heeft haar eigen beveiligingsprocedures en -beleid om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik, wijziging of vernietiging.
De website is gebouwd en wordt gehost door andere partijen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.


4.1 Beheer van persoonsgegevens

De website wordt gehost bij een externe aanbieder; de persoonsgegevens worden opgeslagen op een externe server. SKION heeft contracten gesloten met alle externe aanbieders waarvan zij gebruik maakt. In die overeenkomsten zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die de externe aanbieder voor SKION verwerkt, gewaarborgd. Deze externe aanbieder voldoet aan alle beveiligingseisen die door de wet worden voorgeschreven.


4.2 Beperking van de toegang tot persoonsgegevens

Alleen de leden van de redactie van de SKION website hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij zijn elk met een eigen inlogaccount geautoriseerd om de website te beheren. Deze medewerkers van SKION zijn verplicht om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.


4.3 Overdracht van persoonsgegevens

SKION draagt uw persoonsgegevens niet over aan anderen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


4.4 Cookies

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


5. Uw rechten

SKION is verwerkingsverantwoordelijke én verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, op beperking van de verwerking en recht om uw persoonsgegevens over te dragen.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan SKION (SKION, Heidelberglaan 25, 3584 CS Utrecht) o.v.v. ‘Verzoek aangaande verwerking persoonsgegevens SKION website’ of door een e-mail te sturen aan info@skion.nl.

Als u ontevreden bent over de wijze waarop SKION uw gegevens verwerkt of over de verwerking zelf, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is te bereiken onder telefoonnummer 088-1805250. Uitgebreidere informatie vindt u op hun website www.autoriteitpersoonsgegevens.nlPrivacybeleid SKION website, versie 1.0, 1 mei 2019