Organisatiestructuur

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden: Prof. dr. B.M.J. (Barbara) de Moerloose, Mr. I.M. (Inger) Peters-van Heck en Dr. M. (Marc) Bierings. Het eerste lid is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het tweede lid vertegenwoordigt SKION, samen met dr. J.G. (Hanneke) de Ridder-Sluiter, in het Coöperatiebestuur van het Prinses Máxima Centrum dat samen met de VKN wordt gevormd. Het derde lid is voorzitter van de Centrale Raad om zo de link te kunnen leggen van CR met RvT. 

De RvT houdt toezicht op SKION door o.a. bestuursbesluiten goed te keuren, de jaarrekening goed te keuren, en treedt als werkgever op voor de RvB. 

De leden van de RvT vervullen hun functie onbezoldigd.

Raad van Bestuur (RvB)
De Raad van Bestuur wordt gevormd door 1 lid, M.J. (Marc) Vincent, MHA. De RvB legt verantwoording af aan de RvT, coördineert de CR en geeft leiding aan de SKION medewerkers.
De RvB stelt, samen met de RvT, de richtlijnen vast op basis van de goedkeuring van de CR en neemt de noodzakelijk acties om deze vastgestelde richtlijn bekend te maken (o.a. op de website van SKION) en om behaalde resultaten te delen o.a. via symposium en publicaties. 

Beloning van de RvB geschiedt conform CAO ziekenhuizen, in lijn met de medewerkers van bureau SKION.

De Centrale Raad (CR)
In deze raad hebben 25 professionals (leden met stemrecht) zitting en vier open chairs (professionals zonder stemrecht). Een voorstel voor een nieuwe of bijgestelde richtlijn wordt voorgelegd aan de CR. Deze checkt of alle ontwikkelstappen zijn gevolgd en borgt het multidisciplinaire aspect van de richtlijn. De voorzitter van de CR geeft op basis hiervan een advies aan de RvB van SKION, waarna de richtlijn wordt voorgelegd aan de voorzitter van de RvT ter autorisatie. 

Alle professionals die zitting hebben in de Centrale Raad vervullen hun functie onbezoldigd.