Gehoor

Gehoor

Wat is de functie van het gehoor?
Het oor vangt geluid op van de omgeving. Dit geluid wordt in het binnenoor omgezet in trillingen om te kunnen horen. Het gehoor zorgt ervoor dat we geluidsbronnen kunnen onderscheiden en helpt ons in de communicatie met anderen.

Wat gebeurt er als het gehoor niet goed (meer) functioneert?
Wanneer het gehoor niet meer functioneert, is er sprake van gehoorverlies. Dit valt vooral op wanneer er verlies is van de tonen die gebruikt worden in het dagelijks leven, het zogenaamde spraaktaal gebied. Oorsuizen is een ander gehoorprobleem. Jonge kinderen zullen gehoorproblemen zelden spontaan melden, maar uiten veelal aspecifieke symptomen zoals druk gedrag of een slechte spraaktaalontwikkeling.

Wat kan een oorzaak zijn van het niet goed functioneren van het gehoor?
Ten gevolge van de vroegere behandeling tegen kinderkanker kunnen gehoorproblemen zijn ontstaan. Het effect kan eveneens optreden wanneer de behandeling al lang afgelopen is en er in eerste instantie geen indicaties waren. Het is verstandig om bij het uitgaan (wanneer er harde muziek is) of bij een popconcert het gehoor te beschermen door oordoppen te gebruiken. Luisteren naar harde muziek met een koptelefoon of oordoppen is evenmin verstandig, zeker niet voor personen met aangetoonde gehoorschade. Daarnaast dient beroepsmatige geluidsoverlast vermeden te worden. Wanneer dit niet anders kan, moeten gehoorbeschermende maatregelen worden genomen.

Behandelfactoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren het gehoor:

  • Chemotherapie: platinumderivaten (Cisplatin en in mindere mate Carboplatin) kunnen het gehoor blijvend aantasten.
  • Radiotherapie: bestraling op het hoofd of rond het oor kan blijvende gehoorbeschadiging veroorzaken.
  • Medicatie: bepaalde antibiotica kunnen het gehoor verminderen. Het gaat om de zogenaamde aminoglycosiden zoals bijvoorbeeld gentamycine en bepaalde plasmiddelen (hydrochloorthiazide).

Hoe wordt het functioneren het gehoor onderzocht?
Wanneer het voor jou van toepassing is, zal op de polikliniek LATER een gehooronderzoek worden gedaan. Met een gehoortest (audiogram) kunnen grote en kleine afwijkingen aan het gehoor worden aangetoond. Het kan zijn dat men in het dagelijks leven geen hinder ondervindt van de gevonden afwijkingen. De gehoortest zal bij een volgend bezoek aan de polikliniek herhaald worden, aangezien gehoorschade in de loop van de tijd (zelfs jaren na de therapie) kan verergeren.

Wat is eraan te doen, wanneer blijkt dat de functie van het gehoor verminderd is?
Bij gehoorschade is het van belang blootstelling aan harde geluiden te voorkomen; ook moet medicatie die verdere schade aan het gehoor kan toebrengen vermeden worden. Als gehoorschade al op de kinderleeftijd wordt gevonden, is het belangrijk om een achterstand in spraaktaal ontwikkeling te voorkomen/beperken en tijdig gebruik te maken van bijvoorbeeld een hoortoestel. Wanneer je gehoorschade hebt, zul je doorverwezen worden naar een audiologisch centrum (dit centrum is gespecialiseerd in het gehoor) wanneer het nodig is. Bij spraaktaalproblemen ontvang je een verwijzing naar een logopedist.