Jaarrekening

Balans per 31 december 2023

 

Vaste activa 2023 2022
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
94
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op debiteuren
3.000
11.260
Overige vorderingen
4.356
3.279
Overlopende activa
922
9.160
8.278
23.699
Liquide middelen
981.846
422.990
Totaal
990.124
446.783

 

 

 

Passiva 2023 2022
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
918.079
401.620
Voorzieningen
Overige voorzieningen
12.034
5.694
Kortlopende schulden
Crediteuren
15.756
12.917
Loonheffing
18.277
Overlopende passiva
25.978
26.552
60.011
39.469
Totaal passiva
990.124
446.783

 

Terug naar boven

Toelichting op de balans

Verloop het stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 2023
401.620
Toevoeging
533.888
Onttrekking
-17.429
 
Stand per 31 december 2023
918.079

 

 

 

Bestemmingsreserve
2023 2022
Bestemmingsreserve Vaststellen en evaluatie richtlijnen
418.714 151.770
Bestemmingsreserve Transitie SKION 2.0
27.616 45.045
Bestemmingsreserve Continuïteit
471.749 204.805
Stand per 31 december
918.079 401.620

 

 

 

Bestemmingsreserve
Vaststellen en evaluatie richtlijnen
2023 2022
Stand per 1 januari
151.770
Toevoeging
266.944 151.770
Stand per 31 december
418.714 151.770

 

Bij het herverdelen van het stichtingsvermogen van SKION in 2022 is een bestemmingsreserve gevormd voor het vaststellen en evalueren van richtlijnen ter hoogte van € 151.770. Er heeft geen onttrekking aan deze bestemmingsreserve plaatsgevonden. Er is besloten om 50% van het resultaat na onttrekking van de bestemmingsreserve transitie SKION 2.0 te alloceren aan de bestemmingsreserve Vaststellen en evaluatie richtlijnen.

 

 

 

Bestemmingsreserve Transitie SKION 2.0
2023 2022
Stand per 1 januari
45.045 55.000
Onttrekking
-17.429 -9.955
Stand per 31 december
27.616 45.045

 

Bij de overgang van SKION 1.0 naar SKION 2.0 is een bestemmingsreserve gevormd voor de nakomende kosten met betrekking tot deze transitie. Als gevolg van de resultaatverdeling 2023 is een bedrag van €17.429 onttrokken aan de bestemmingsreserve voor de Transitie SKION 2.0.

 

 

 

Bestemmingsreserve Continuïteit
2023 2022
Stand per 1 januari
204.805
Toevoeging
266.944 204.805
 
Stand per 31 december
471.749 204.805

 

Voor de continuïteit van de stichting is in 2022 een bedrag ter hoogte van € 204.805 gereserveerd om dit te waarborgen voor een periode van 2 jaar (loondoorbetalingsverplichting bij ziekte). Dit bedrag kan worden aangewend om belangrijke personeelsleden op te vangen, in geval van bijvoorbeeld ziekte, of om financiële tegenvallers te compenseren. Aan dit bedrag is in 2023 50% van het resultaat na onttrekking van de bestemmingsreserve transitie SKION 2.0 toegevoegd om de extra risico’s met betrekking tot inflatie en loonstijgingen ook te kunnen voorzien. Het saldo per 31 december 2023 is genoeg om één jaar lang alle werkzaamheden van SKION op te kunnen vangen.

 

Terug naar boven

Staat van baten en lasten over 2023

 

Baten en lasten Werkelijk 2023 Begroot 2023 Werkelijk 2022
Baten
Ontvangen gelden 943.100 439.667 402.883
943.100 439.667 402.883
Lasten
Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten 255.789 281.872 200.786
Personeel niet in loondienst 19.325 15.012 16.917
Overige personeelskosten 9.717 12.000 5.890
284.831 308.884 223.593
Overige kosten
Afschrijving materiële vaste activa 94 413
Huisvestingskosten 14.438 14.218 13.575
Kantoorkosten 20.266 16.141 17.183
Beheerskosten ICT 25.784 31.348 46.855
SKION dagen 43.588 36.000 26.916
Advies- en accountantskosten 31.931 20.000 21.642
Diverse lasten (o.a. verzekeringen) 3.916 12.140 4.382
140.017 129.847 130.966
Totale lasten 424.848 438.731 354.559
Saldo 518.252 936 48.324
 
Financiële baten en lasten
Rentebaten
Financiële lasten -1.793 -762
-1.793 -762
Resultaat 516.459 936 47.562

 

Terug naar boven

Toelichting op staat van baten en lasten

Zonder incidentele bate, de bate uit nalatenschappen, heeft SKION in 2023 de begroting nagenoeg behaald. Afwijking realisatie ten opzichte van de begroting: 2,76% minder lasten en 0,66% meer baten. Het resultaat zonder de incidentele bate over 2023 is licht positief, € 814.

 

De lasten zijn op totaalniveau € 14.000 lager dan begroot. Deze daling wordt hieronder verder toegelicht.

 

De personeelskosten zijn € 24.000 lager dan begroot, dit is veroorzaakt door lagere personeelskosten van de nieuwe medewerker. De nieuwe medewerker is later dan verwacht in dienst getreden ten opzichte van de inschatting bij de begroting. De overige lasten zijn € 10.000 hoger dan begroot. Dit is grotendeels veroorzaakt door de hogere advieskosten, € 12.000, voor de aanvullende werkzaamheden met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst met het Máxima. In 2023 is er een addendum op de samenwerkingsovereenkomst gemaakt. Daarnaast zijn de kosten voor de SKION dagen € 7.500 hoger dan begroot. In 2023 zijn de SKION dagen in samenwerking met de Shared Care georganiseerd, waardoor de kosten hoger waren dan begroot. De overige lasten, waaronder de beheerskosten ICT, zijn € 9.500 lager dan begroot.

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten
2023 2022
Financieringsbijdrage van het Máxima als kassierfunctie voor de ziektekostenverzekeraars
410.926 386.354
Bijdragen SKION dagen
16.529 16.529
Baten uit nalatenschap
515.645
943.100 402.883

 

De baten van 2023 bestaan o.a. uit € 410.926 aan ontvangen gelden vanuit het Máxima voor Kinderoncologie B.V., conform de samenwerkingsovereenkomst tussen SKION en het Máxima, en uit bijdragen voor de SKION dagen ter hoogte van € 16.529. Daarnaast zijn er twee nalatenschappen ontvangen ter hoogte van totaal € 515.645, deze ontvangsten hebben een eenmalig karakter. De baten exclusief bijdrage voor de SKION dagen en nalatenschappen zijn op totaalniveau € 6.000 hoger dan begroot, dit komt door een hogere NZA-indexatie dan waar rekening mee was gehouden, namelijk 6,36% ten opzichte van 4,74% in de begroting.

 

Terug naar boven

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.